Nuevos Telefonos

Dubertura CRC d´Aran
Renueva tu persimo de conducir y armas. Cita previa aqui. (detalls)
Cita web Atención Primaria
Disponible cita online para Atencion Primaria. Haz click aquí. (detalls)
Hospitalització
Hospitalització obert 365 dies a l'any 24 hores   (detalls)
prev
next

Funcionament de la Borsa de Treball 2n Obertura

 

[ Torneu a la borsa de treball ]

Preguntes més freqüents

 

En aquesta pàgina trobareu resposta a algunes de les preguntes més freqüents que us formuleu sobre el funcionament de la borsa de treball. Hi anirem afegint d'altres, seguint les consultes que ens adreceu a l'adresa  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 

  1.  Quins són els requisits per ser candidat ?
  2.  On puc presentar la meva sol·licitud d’ accés a a la Borsa de Treball?
  3.  Quins són els terminis per incriure’m a la Borsa de Treball?
  4.  Quina és la documentació mínima obligatòria a presentar ?
  5.  Si vull inscriure-m’hi en més d’ una categoria quantes vegades he de fer el procés d’ inscripció ?
  6.  Quins són els passos del procés d’ inscripció ?
  7.  Què és l’ Autobaremació i en quins criteris es basa?
  8.  Com he d’emplenar el document d’ Autobaremació?
  9.  Com he d’emplenar el formulari d’ inscripció?
  10.  Com he d’adjuntar els documents al formulari d’ inscripció?
  11.  Una vegada finalitzat el procés d’ inscripció què va a succeir ?
  12. Per a qualsevol altre dubte poseu-os en contacte amb RRHH per email a la sigúent adreça : Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

[ AVÍS IMPORTANT

Els candidats Inscrits a l 'aplicació de la 1a edició, NO han de tonar a registrar un nou usuari / contrasenya, el qual continua vigent així com   el nombre d' identificació de l'obertura anterior. Però SÍ deuran crear una nova inscripció com qualsevol altre candidat que vulgui participar en aquesta segona obertura de la Borsa de Treball.
Per a facilitar la recuperació dels documents presentats a la primera edició disposaran de la primera inscripció com històric des de la qual podran descarregar-se la documentació i si correspon tornar-la a adjuntar en aquesta segona obertura.
En cas de tenir problemes amb el login (usuari / contrasenya) o amb la descàrrega dels documents de l'edició anterior posar-se en contacte amb el departament de Sistemes d'Informació de l'Espitau Val d'Aran al següent mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..
Per inscriure’s en aquesta segona edició els candidats hauran de seguir els passos que es detallen a continuació.  El que s'exposa en les bases preval sobre el que s'ha explicat en aquestes línies ]

 

 

1.  Quins són els requisits per ser candidat ?

Podran presentar-se al Procés de Selecció tots aquells candidats que reuneixin els següents requisits:


•    Tenir complerts els 18 anys d'edat i no haver arribat a l'edat de jubilació.
•    Posseir la nacionalitat espanyola o la d'algun Estat Membre de la Unió Europea, ostentar el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al tractat de la Comunitat Europea, o concessió de la residència legal a Espanya per a extracomunitaris estrangers.
•    No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Servei de Salut o Administració Pública, en qualsevol dels Estats compresos en l'apartat anterior, en els sis anys anteriors a aquesta convocatòria, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de les funcions públiques ni, si escau, per a la corresponent professió.
•    Estar en possessió del títol que habiliti per exercir de la professió segons cada categoria, indicat en l'apartat 2 de les presents bases, i complir totes les condicions que s'assenyalen a les presents bases, en la data de presentació de la sol·licitud del procés de selecció.
•    No patir malaltia ni estar afectat de limitació física o psíquica que impedeixi o sigui incompatible amb l'acompliment de les corresponents funcions.
•    Per a la categoria de TER i Infermera per optar a l’àrea d'urgències és imprescindible aportar l'acreditació del Consell de Seguretat Nuclear per Operar Instal·lacions de RX amb finalitats de Diagnòstic Mèdic.
•    Per les categories de Metge d'Urgències i Infermera per optar a l’àrea d'Urgències serà imprescindible obtenir certificat / acreditació en SVA (suport vital avançat) abans de la primera incorporació al servei
•    Aportar els documents especificats en l'Apartat 5.3 i 5.3.1 de les presents Bases. pdf

 

2.  On puc presentar la meva sol·licitud d’ accés a a la Borsa de Treball?

Presenciálment: Les Sol·licituds i la resta de la documentació que s'exigeixi per a cada cas hauran de ser lliurades en sobre tancat en el departament de Recursos Humans, registre de l'Empresa Pública Sanitària Aran Salut S.L., situat en C/espitau 5 25530 Vielha e Mijaran

Telemàticament: Emplenant el formulari d’ inscripció que trobaràs en aquesta web www.AranSalut.com/as/bolsa en la qual et trobes actualment.

En ambdós casos segons s’ especifica a l’ apartat 4.2  de les Bases de la Borsa de Treball. pdf

 

3.  Quins són els terminis per incriure’m a la Borsa de Treball?

Fases y dates del procés de selecció.

  1. Presentació de sol·licitudes con l'autobarem   08/04/2019 - 24/04/2019
  2. Comprovació de requisits  1ª fase 
  3. Publicació de llistats provisionals 1ª fase e impugnacions  
  4. Entrevista Personal de Valoració de Competències
  5. Publicació de llistats provisionals 2ª fase e impugnacions 
  6. Publicació de llistats provisionals 3ª fase e impugnacions
  7. Publicació de Llistas definitius amb resultats finals del procés  

 

4.  Quina és la documentació mínima obligatòria a presentar ?

 • Si es presenta telemàticament utilitzant el formulari d’ incripció web, es deurà adjuntar-se escanejad segons s’ explica a l’ apartat [10].
 • Si es presenta físicament en Aran Salut S.L la documentació haurà de presentar-se engrapada, ordenada i numerada en el següent ordre que se cita.

LA DOCUMENTACIÓ MÍNIMA A APORTAR JUNTAMENT AMB EL MODEL DE SOL·LICITUD I AUTOBAREM en ambos caso será:


1.    Fotocòpia del DNI (fotocopiat per ambdues cares), passaport o NIE i permisos de treball i residència, en el cas de ciutadans estrangers en els casos previstos a les presents Bases.
2.    La titulació acadèmica requerida: es justificarà amb fotocòpia del títol o certificat d'haver abonat els drets d'expedició del mateix.
 Les titulacions estrangeres que poguessin presentar els/les candidats/as, només seran valorades si estan homologades pel Ministeri d'Educació i Ciència d'Espanya.
3.    Currículum vitae actualitzat.
4.    Els aspirants amb grau de minusvalidesa reconegut igual o superior al 33%, hauran d'acreditar les condicions personals d'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents mitjançant dictamen expedit pels centres de valoració i orientació. Aquest dictamen haurà de ser emès amb anterioritat a la iniciació del procés de selecció; la no presentació al costat de la resta de documentació de la sol·licitud i acte baremo, serà causa d'exclusió del procés.
Aquest informe tècnic haurà de ser expedit pels òrgans competents, i en ell s'expressarà el grau i característiques de la discapacitat patida, així com el certificat de compatibilitat per a l'acompliment de les funcions que tingui atribuïdes el lloc sol·licitat, i, si escau, les mesures concretes d'adaptació necessàries per a l'acompliment del mateix.

El lliurament de l’autobarem  sense estar emplenat i/o de falta d'acompanyament de la  documentació que s'indica en els apartats 1 a 4, són causa d'exclusió automàtica del procés de selecció.

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE MÈRITS:

Justificació documental dels requisits i la dels mèrits al·legats, subscrit per el/la sol·licitant, qui es responsabilitza de les inexactituds o falsedats en què poguessin incórrer.


•    Els mèrits corresponents a l'apartat d'experiència professional s'acreditaran mitjançant original del Certificat de Serveis Prestats en el cas que es tracti d'Administracions Públiques on constin els temps de permanència en cada unitat i la categoria en cadascun dels serveis treballats. En cas de presentar fotocòpia, haurà d'acompanyar-se d'una vida laboral actualitzada.
No serà necessari acreditar mitjançant certificat, el temps de serveis prestats en l'Empresa Pública Sanitària Aran Salut S.L., però sí haurà de ser computat pel candidat en el model d’autobarem, perquè sigui tingut en compte en la fase de baremación.
Els serveis prestats en Institucions Sanitàries Públiques d'algun país integrant de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu s'acreditaran per mitjà de certificació oficial expedida per l'òrgan que procedeixi del país en qüestió, acreditant la seva traducció per l'Organisme Oficial corresponent- Fotocòpia exclusivament de la resta dels títols i certificats que puntuen en l’autobarem, sent aquest requisit indispensable per acreditar la puntuació.
Quan es tractin d'empreses de caràcter privat o concertat l'acreditació professional es documentarà necessàriament mitjançant fotocòpia dels contractes de treball acompanyat, en tot cas, per un informe de vida laboral actualitzat.
En cap cas es valorarà el solapament de períodes de treball. D'igual manera, no es consideraran ni els nomenaments ni els contractes que no constin en la vida laboral, així com certificats de serveis prestats de les empreses privades o concertades sense còpia del contracte i vida laboral.
•    L'expedient acadèmic s'acreditarà presentant fotocòpia de la certificació acadèmica o certificat de notes del Centre Oficial corresponent conforme a la titulació requerida.
•    L'acreditació de la formació complementària es realitzarà mitjançant l'aportació de fotocòpia del títol o certificat del curs on consti: Entitat que ho organitza i/o imparteix, denominació del curs, nombre d'hores lectives i segell oficial.
Només es valoraran aquelles accions formatives que compleixin amb l'establert en les instruccions de l’autobarem i que estiguin acreditades amb fotocòpia del corresponent diploma.
•    La docència, les ponències i comunicacions, així com les investigacions realitzades s'acreditaran mitjançant el corresponent Certificat Oficial.
•    Les publicacions s'acreditaran mitjançant fotocòpia dels articles publicats, havent de quedar perfectament indicades les que pertanyen al/la interessat/a en el cas de publicacions en les quals figurin diversos/as autors. En aquest cas, es valorarà exclusivament primer, segon o tercer autor/a.
Si s'aporta algun document en idioma diferent de l’aranès, català o castellà, haurà d'estar traduït per un intèrpret oficial.
Tots aquests mèrits hauran d'acreditar-se mitjançant l'aportació de documentació original per la seva acaro en cas que l'Empresa Pública ho consideri oportú.

 

5. Si vull inscriure’m en més d’ una categoria quantes vegades he de fer el procés d’ inscripció ?

S’ha de  realitzar una inscripció per  la categoría a la que es vol  optar.

Per tant, s’haurà d’emplenar un document d’ autobaremació de la categoría corresponent, un formulari de sol·licitud per a  cada una i afegir la documentació escaient.

 

6. Quins són els passos del procés d’ inscripció ?

 • Descarregar-te i  llegir detingudament les Bases de la Borsa de Treball pdf
 • Reunir en format físic o digital tota la documentació  obligatòria a aportar per a la inscripció. Vure apartat  [4].
 • Si ho fas presencialment: Sol·licitar el model de sol·litud i el document d’ autobaremació corresponent a la categoría a la qual desitges inscriure’t presencialement en Aran Salut o per email a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i formalitzar-lo. Personar-se en el Departamento de RRHH d’ Aran Salut S.L., situat en c/espitau 5 25530 Vielha e Mijaran  amb tota  la documentació obligatòria segons apartat [4].
 • Si ho fas telemàticament : Anar al  formulari d’ Inscripció, emplenar-lo i adjuntar tota la documentació obligatòría. També has d'omplir l'autobarem online. Veure instruccios de com foramlitzar  formulari d’ inscripció a l’ apartat [9].

Una vegada entregat o enviat el formulari rebràs en el teu mail o en finalitzar la inscripció un número d identificació , que et reconeixerà  d’ara endavant en el procés d’informació de la Borsa de Treball.

Es continuarà amb la següent fase del procés de la Borsa de Treball segons s’ indica a l’ apartat [3]

 

7. Què és l’ Autobaremació i en quins criteris es basa?

Es el procés per al qual cada persona que  vulgui inscriure’s a la Borsa de Treball d’ AranSalut S.L ha d’ autovalorar els Mèrits fent servir el document d’ autobaremació per a cada Categoria en base al document Valoració de Merits

 

8. Com he d’emplenar el document d’ Autobaremació?

 • Si ho fas presencialment: Sol·licitar el document d’ autobaremació corresponent a la categoría a la qual desitges inscriure’t presencialement en Aran Salut o per email a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i formalitzar-lo.
 • Si ho fas telemàticament : Has d'omplir l'autobarem online.

 

9.  Com he d’emplenar el formulari d’ inscripció?

Has de fer clic al botó INSCRIURE -S'HI i seguir les instruccions d'aquest manual. [ Manual ]  

 

10. Com he d’adjuntar els documents al formulari d’ inscripció?

Si ho fas  presencialment en AranSalut S.L, els has d’adjuntar segons s’ indica a l’ apartat [4]

En el cas que sigui telemàticament hauràs d’ adjuntar-los escanejats  en els apartats corresponents que trobaràs al formulari d’iinscripció online. Els tipus de documents acceptats són .doc .xls .pdf .jpeg
Prem el botó Examinar. S’obrirà una finestra en què   veuràs tots els documents que tens en el teu PC. Busca i selecciona el que es correspongui  amb el camp que estàs emplenant  dóna a Obrir,  i quedarà seleccionat.
En el cas de la documentació complementària para acreditar els teus mèrits pots afegir-los un a un o d’ una sola vegada: et crees en el teu PC una carpeta amb el nom Documents Complementaris, introdueixes els documents i, comprimint la carpeta generes un fitxer .zip, a continuació seguint el mateix procés deuràs adjuntar-lo a la solicitud fent click en Examinar.

 

11.  Una vegada finalitzat el procés d’ inscripció què va a succeir ?

Una vegada entregat o enviat el formulari rebràs en el teu mail o al finalitzar la inscripció un número d’ identificació , que et servirà  per fer el seguiment  en el procés d’ información de la Borsa de Treball.

Es continuarà amb la següent fase del procés de la Borsa de Treball segons s’ indica en el apartat  [3]

Finalitzada la fase d'entrevistes, la Comissió de Selecció elaborarà el resultat final i definitiu del procés, assenyalant, si escau, els aspirants seleccionats per ordre de puntuació, en la qual es farà constar la qualificació final.
En casos d'empat en la puntuació global del procés de selecció: barem més entrevista per competències, dirimeix la major puntuació obtinguda en l'apartat d'experiència de la fase de valoració curricular.
Els resultats finals es publicaran en:
•    Tauler d'anuncis de l'Empresa Pública Sanitària Aran Salut S.L..
•    Pàgina Web corporativa: www.aransalut.com

 

Llegir 7538 vegades Darrera modificació el Dimarts, 16 abril 2019 11:16

Atenció! Aquest lloc fa servir cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vostè accepta el seu ús. Més Informació

Accepto

Cercar en la web

Política de Privacitat