Nuevos Telefonos

Dubertura CRC d´Aran
Renueva tu persimo de conducir y armas. Cita previa aqui. (detalls)
Cita web Atención Primaria
Disponible cita online para Atencion Primaria. Haz click aquí. (detalls)
Hospitalització
Hospitalització obert 365 dies a l'any 24 hores   (detalls)
prev
next
Super User

Super User

Divendres, 27 Octubre 2017 10:57

Funcionament de la Borsa de Treball 2n Obertura

 

[ Torneu a la borsa de treball ]

Preguntes més freqüents

 

En aquesta pàgina trobareu resposta a algunes de les preguntes més freqüents que us formuleu sobre el funcionament de la borsa de treball. Hi anirem afegint d'altres, seguint les consultes que ens adreceu a l'adresa  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 

  1.  Quins són els requisits per ser candidat ?
  2.  On puc presentar la meva sol·licitud d’ accés a a la Borsa de Treball?
  3.  Quins són els terminis per incriure’m a la Borsa de Treball?
  4.  Quina és la documentació mínima obligatòria a presentar ?
  5.  Si vull inscriure-m’hi en més d’ una categoria quantes vegades he de fer el procés d’ inscripció ?
  6.  Quins són els passos del procés d’ inscripció ?
  7.  Què és l’ Autobaremació i en quins criteris es basa?
  8.  Com he d’emplenar el document d’ Autobaremació?
  9.  Com he d’emplenar el formulari d’ inscripció?
  10.  Com he d’adjuntar els documents al formulari d’ inscripció?
  11.  Una vegada finalitzat el procés d’ inscripció què va a succeir ?
  12. Per a qualsevol altre dubte poseu-os en contacte amb RRHH per email a la sigúent adreça : Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

[ AVÍS IMPORTANT

Els candidats Inscrits a l 'aplicació de la 1a edició, NO han de tonar a registrar un nou usuari / contrasenya, el qual continua vigent així com   el nombre d' identificació de l'obertura anterior. Però SÍ deuran crear una nova inscripció com qualsevol altre candidat que vulgui participar en aquesta segona obertura de la Borsa de Treball.
Per a facilitar la recuperació dels documents presentats a la primera edició disposaran de la primera inscripció com històric des de la qual podran descarregar-se la documentació i si correspon tornar-la a adjuntar en aquesta segona obertura.
En cas de tenir problemes amb el login (usuari / contrasenya) o amb la descàrrega dels documents de l'edició anterior posar-se en contacte amb el departament de Sistemes d'Informació de l'Espitau Val d'Aran al següent mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..
Per inscriure’s en aquesta segona edició els candidats hauran de seguir els passos que es detallen a continuació.  El que s'exposa en les bases preval sobre el que s'ha explicat en aquestes línies ]

 

 

1.  Quins són els requisits per ser candidat ?

Podran presentar-se al Procés de Selecció tots aquells candidats que reuneixin els següents requisits:


•    Tenir complerts els 18 anys d'edat i no haver arribat a l'edat de jubilació.
•    Posseir la nacionalitat espanyola o la d'algun Estat Membre de la Unió Europea, ostentar el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al tractat de la Comunitat Europea, o concessió de la residència legal a Espanya per a extracomunitaris estrangers.
•    No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Servei de Salut o Administració Pública, en qualsevol dels Estats compresos en l'apartat anterior, en els sis anys anteriors a aquesta convocatòria, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de les funcions públiques ni, si escau, per a la corresponent professió.
•    Estar en possessió del títol que habiliti per exercir de la professió segons cada categoria, indicat en l'apartat 2 de les presents bases, i complir totes les condicions que s'assenyalen a les presents bases, en la data de presentació de la sol·licitud del procés de selecció.
•    No patir malaltia ni estar afectat de limitació física o psíquica que impedeixi o sigui incompatible amb l'acompliment de les corresponents funcions.
•    Per a la categoria de TER i Infermera per optar a l’àrea d'urgències és imprescindible aportar l'acreditació del Consell de Seguretat Nuclear per Operar Instal·lacions de RX amb finalitats de Diagnòstic Mèdic.
•    Per les categories de Metge d'Urgències i Infermera per optar a l’àrea d'Urgències serà imprescindible obtenir certificat / acreditació en SVA (suport vital avançat) abans de la primera incorporació al servei
•    Aportar els documents especificats en l'Apartat 5.3 i 5.3.1 de les presents Bases. pdf

 

2.  On puc presentar la meva sol·licitud d’ accés a a la Borsa de Treball?

Presenciálment: Les Sol·licituds i la resta de la documentació que s'exigeixi per a cada cas hauran de ser lliurades en sobre tancat en el departament de Recursos Humans, registre de l'Empresa Pública Sanitària Aran Salut S.L., situat en C/espitau 5 25530 Vielha e Mijaran

Telemàticament: Emplenant el formulari d’ inscripció que trobaràs en aquesta web www.AranSalut.com/as/bolsa en la qual et trobes actualment.

En ambdós casos segons s’ especifica a l’ apartat 4.2  de les Bases de la Borsa de Treball. pdf

 

3.  Quins són els terminis per incriure’m a la Borsa de Treball?

Fases y dates del procés de selecció.

  1. Presentació de sol·licitudes con l'autobarem   08/04/2019 - 24/04/2019
  2. Comprovació de requisits  1ª fase 
  3. Publicació de llistats provisionals 1ª fase e impugnacions  
  4. Entrevista Personal de Valoració de Competències
  5. Publicació de llistats provisionals 2ª fase e impugnacions 
  6. Publicació de llistats provisionals 3ª fase e impugnacions
  7. Publicació de Llistas definitius amb resultats finals del procés  

 

4.  Quina és la documentació mínima obligatòria a presentar ?

 • Si es presenta telemàticament utilitzant el formulari d’ incripció web, es deurà adjuntar-se escanejad segons s’ explica a l’ apartat [10].
 • Si es presenta físicament en Aran Salut S.L la documentació haurà de presentar-se engrapada, ordenada i numerada en el següent ordre que se cita.

LA DOCUMENTACIÓ MÍNIMA A APORTAR JUNTAMENT AMB EL MODEL DE SOL·LICITUD I AUTOBAREM en ambos caso será:


1.    Fotocòpia del DNI (fotocopiat per ambdues cares), passaport o NIE i permisos de treball i residència, en el cas de ciutadans estrangers en els casos previstos a les presents Bases.
2.    La titulació acadèmica requerida: es justificarà amb fotocòpia del títol o certificat d'haver abonat els drets d'expedició del mateix.
 Les titulacions estrangeres que poguessin presentar els/les candidats/as, només seran valorades si estan homologades pel Ministeri d'Educació i Ciència d'Espanya.
3.    Currículum vitae actualitzat.
4.    Els aspirants amb grau de minusvalidesa reconegut igual o superior al 33%, hauran d'acreditar les condicions personals d'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents mitjançant dictamen expedit pels centres de valoració i orientació. Aquest dictamen haurà de ser emès amb anterioritat a la iniciació del procés de selecció; la no presentació al costat de la resta de documentació de la sol·licitud i acte baremo, serà causa d'exclusió del procés.
Aquest informe tècnic haurà de ser expedit pels òrgans competents, i en ell s'expressarà el grau i característiques de la discapacitat patida, així com el certificat de compatibilitat per a l'acompliment de les funcions que tingui atribuïdes el lloc sol·licitat, i, si escau, les mesures concretes d'adaptació necessàries per a l'acompliment del mateix.

El lliurament de l’autobarem  sense estar emplenat i/o de falta d'acompanyament de la  documentació que s'indica en els apartats 1 a 4, són causa d'exclusió automàtica del procés de selecció.

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE MÈRITS:

Justificació documental dels requisits i la dels mèrits al·legats, subscrit per el/la sol·licitant, qui es responsabilitza de les inexactituds o falsedats en què poguessin incórrer.


•    Els mèrits corresponents a l'apartat d'experiència professional s'acreditaran mitjançant original del Certificat de Serveis Prestats en el cas que es tracti d'Administracions Públiques on constin els temps de permanència en cada unitat i la categoria en cadascun dels serveis treballats. En cas de presentar fotocòpia, haurà d'acompanyar-se d'una vida laboral actualitzada.
No serà necessari acreditar mitjançant certificat, el temps de serveis prestats en l'Empresa Pública Sanitària Aran Salut S.L., però sí haurà de ser computat pel candidat en el model d’autobarem, perquè sigui tingut en compte en la fase de baremación.
Els serveis prestats en Institucions Sanitàries Públiques d'algun país integrant de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu s'acreditaran per mitjà de certificació oficial expedida per l'òrgan que procedeixi del país en qüestió, acreditant la seva traducció per l'Organisme Oficial corresponent- Fotocòpia exclusivament de la resta dels títols i certificats que puntuen en l’autobarem, sent aquest requisit indispensable per acreditar la puntuació.
Quan es tractin d'empreses de caràcter privat o concertat l'acreditació professional es documentarà necessàriament mitjançant fotocòpia dels contractes de treball acompanyat, en tot cas, per un informe de vida laboral actualitzat.
En cap cas es valorarà el solapament de períodes de treball. D'igual manera, no es consideraran ni els nomenaments ni els contractes que no constin en la vida laboral, així com certificats de serveis prestats de les empreses privades o concertades sense còpia del contracte i vida laboral.
•    L'expedient acadèmic s'acreditarà presentant fotocòpia de la certificació acadèmica o certificat de notes del Centre Oficial corresponent conforme a la titulació requerida.
•    L'acreditació de la formació complementària es realitzarà mitjançant l'aportació de fotocòpia del títol o certificat del curs on consti: Entitat que ho organitza i/o imparteix, denominació del curs, nombre d'hores lectives i segell oficial.
Només es valoraran aquelles accions formatives que compleixin amb l'establert en les instruccions de l’autobarem i que estiguin acreditades amb fotocòpia del corresponent diploma.
•    La docència, les ponències i comunicacions, així com les investigacions realitzades s'acreditaran mitjançant el corresponent Certificat Oficial.
•    Les publicacions s'acreditaran mitjançant fotocòpia dels articles publicats, havent de quedar perfectament indicades les que pertanyen al/la interessat/a en el cas de publicacions en les quals figurin diversos/as autors. En aquest cas, es valorarà exclusivament primer, segon o tercer autor/a.
Si s'aporta algun document en idioma diferent de l’aranès, català o castellà, haurà d'estar traduït per un intèrpret oficial.
Tots aquests mèrits hauran d'acreditar-se mitjançant l'aportació de documentació original per la seva acaro en cas que l'Empresa Pública ho consideri oportú.

 

5. Si vull inscriure’m en més d’ una categoria quantes vegades he de fer el procés d’ inscripció ?

S’ha de  realitzar una inscripció per  la categoría a la que es vol  optar.

Per tant, s’haurà d’emplenar un document d’ autobaremació de la categoría corresponent, un formulari de sol·licitud per a  cada una i afegir la documentació escaient.

 

6. Quins són els passos del procés d’ inscripció ?

 • Descarregar-te i  llegir detingudament les Bases de la Borsa de Treball pdf
 • Reunir en format físic o digital tota la documentació  obligatòria a aportar per a la inscripció. Vure apartat  [4].
 • Si ho fas presencialment: Sol·licitar el model de sol·litud i el document d’ autobaremació corresponent a la categoría a la qual desitges inscriure’t presencialement en Aran Salut o per email a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i formalitzar-lo. Personar-se en el Departamento de RRHH d’ Aran Salut S.L., situat en c/espitau 5 25530 Vielha e Mijaran  amb tota  la documentació obligatòria segons apartat [4].
 • Si ho fas telemàticament : Anar al  formulari d’ Inscripció, emplenar-lo i adjuntar tota la documentació obligatòría. També has d'omplir l'autobarem online. Veure instruccios de com foramlitzar  formulari d’ inscripció a l’ apartat [9].

Una vegada entregat o enviat el formulari rebràs en el teu mail o en finalitzar la inscripció un número d identificació , que et reconeixerà  d’ara endavant en el procés d’informació de la Borsa de Treball.

Es continuarà amb la següent fase del procés de la Borsa de Treball segons s’ indica a l’ apartat [3]

 

7. Què és l’ Autobaremació i en quins criteris es basa?

Es el procés per al qual cada persona que  vulgui inscriure’s a la Borsa de Treball d’ AranSalut S.L ha d’ autovalorar els Mèrits fent servir el document d’ autobaremació per a cada Categoria en base al document Valoració de Merits

 

8. Com he d’emplenar el document d’ Autobaremació?

 • Si ho fas presencialment: Sol·licitar el document d’ autobaremació corresponent a la categoría a la qual desitges inscriure’t presencialement en Aran Salut o per email a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i formalitzar-lo.
 • Si ho fas telemàticament : Has d'omplir l'autobarem online.

 

9.  Com he d’emplenar el formulari d’ inscripció?

Has de fer clic al botó INSCRIURE -S'HI i seguir les instruccions d'aquest manual. [ Manual ]  

 

10. Com he d’adjuntar els documents al formulari d’ inscripció?

Si ho fas  presencialment en AranSalut S.L, els has d’adjuntar segons s’ indica a l’ apartat [4]

En el cas que sigui telemàticament hauràs d’ adjuntar-los escanejats  en els apartats corresponents que trobaràs al formulari d’iinscripció online. Els tipus de documents acceptats són .doc .xls .pdf .jpeg
Prem el botó Examinar. S’obrirà una finestra en què   veuràs tots els documents que tens en el teu PC. Busca i selecciona el que es correspongui  amb el camp que estàs emplenant  dóna a Obrir,  i quedarà seleccionat.
En el cas de la documentació complementària para acreditar els teus mèrits pots afegir-los un a un o d’ una sola vegada: et crees en el teu PC una carpeta amb el nom Documents Complementaris, introdueixes els documents i, comprimint la carpeta generes un fitxer .zip, a continuació seguint el mateix procés deuràs adjuntar-lo a la solicitud fent click en Examinar.

 

11.  Una vegada finalitzat el procés d’ inscripció què va a succeir ?

Una vegada entregat o enviat el formulari rebràs en el teu mail o al finalitzar la inscripció un número d’ identificació , que et servirà  per fer el seguiment  en el procés d’ información de la Borsa de Treball.

Es continuarà amb la següent fase del procés de la Borsa de Treball segons s’ indica en el apartat  [3]

Finalitzada la fase d'entrevistes, la Comissió de Selecció elaborarà el resultat final i definitiu del procés, assenyalant, si escau, els aspirants seleccionats per ordre de puntuació, en la qual es farà constar la qualificació final.
En casos d'empat en la puntuació global del procés de selecció: barem més entrevista per competències, dirimeix la major puntuació obtinguda en l'apartat d'experiència de la fase de valoració curricular.
Els resultats finals es publicaran en:
•    Tauler d'anuncis de l'Empresa Pública Sanitària Aran Salut S.L..
•    Pàgina Web corporativa: www.aransalut.com

 

Dilluns, 13 Febrer 2017 13:31

Llista definitiva

A continuació es presenten els llistats definitius de la Borsa de Treball, classificats per Categories.

Nota :  Es convoca als candidats que actualment tenen contracte vigent amb ARAN SALUT S.L.
el proper dimecres 15-02-2017 a les 15:00 h. al Auditori de la Residència d’avis Sant Antoni per explicar els efectes d’optar inicialment per alguna de les diferents situacions possibles

 

Administratiu

       

Auxiliar d'Infermeria

     
                     
posición Num. Identificación Puntuació 1ª Fase Puntuació 2ª Fase Puntuació   Final   posición Num. Identificación Puntuació 1ª Fase Puntuació 2ª Fase Puntuació   Final
1 2090 402,8 500 902,8   1 2996 450 425 875
2 3212 329 496,43 825,43   2 1814 359,1 471,43 830,53
3 3590 310 500 810   3 2026 358,7 469,64 828,34
4 2242 316 480,36 796,36   4 3086 350 464,29 814,29
5 2956 279,84 500 779,84   5 682 356,6 442,86 799,46
6 2624 270 436,67 706,67   6 1826 359,88 376,79 736,67
7 2134 355,2 350 705,2   7 1988 263,42 450 713,42
8 3314 270,89 358,33 629,22   8 2552 257,3 453,33 710,63
9 3658 100 480 580   9 2042 312,4 396,43 708,83
10 2038 78,38 500 578,38   10 1056 319,21 387,5 706,71
11 694 40 480 520   11 1570 258 448,21 706,21
12 2750 250 230,36 480,36   12 1958 252,02 408,93 660,95
13 1458 100 378,33 478,33   13 2534 184,23 453,57 637,8
14 1008 259,05 215 474,05   14 1330 160,4 430,36 590,76
15 1782 360,7 85,71 446,41   15 2830 100 432,5 532,5
16 1026 10 391,67 401,67   16 2016 100 430 530
17 1576 107,54 291,67 399,21   17 3292 140,57 382,5 523,07
18 1402 31,2 343,33 374,53   18 940 113,22 373,21 486,43
19 2234 0 315 315   19 2378 100 318,33 418,33
20 1582 23,81 285 308,81   20 2020 100 263,33 363,33
            21 1042 50 284,17 334,17
                     
                     
                     

Fisioterapeuta

       

Infermera

     
                     
posición Num. Identificación Puntuació 1ª Fase Puntuació 2ª Fase Puntuació   Final   posición Num. Identificación Puntuació 1ª Fase Puntuació 2ª Fase Puntuació   Final
1 1556 309,31 455,36 764,67   1 2426 441,62 451,79 893,4
2 2306 266,42 451,79 718,21   2 2546 445,48 439,29 884,76
3 2018 282,78 386,67 669,45   3 3258 429,85 432,14 861,99
4 3156 134,05 475 609,05   4 1544 431,29 421,43 852,72
5 1340 175,4 423,21 598,61   5 2798 430,63 421,43 852,05
6 1794 6,57 433,33 439,91   6 1690 366,32 471,43 837,75
7 1828 7,98 426,79 434,77   7 2692 443,25 378,57 821,82
8 1700 24,25 330 354,25   8 2410 352,49 464,29 816,78
            9 3130 324,81 482,14 806,95
            10 1972 299,49 483,93 783,42
            11 977 334,5 446,43 780,93
            12 2374 320,33 432,14 752,47
            13 2358 271,18 475 746,18
            14 288 433,18 292,86 726,04
            15 2394 253,71 460,71 714,43
            16 3766 239,53 471,43 710,96
            17 2514 307,33 330 637,33
            18 2726 271,07 366,07 637,14
            19 788 138,73 464,29 603,02
            20 1104 156,22 419,64 575,86
            21 1928 174,91 394,64 569,55
            22 1296 220,56 336,67 557,23
            23 2192 149,18 405,36 554,54
            24 1992 127,06 360 487,06
            25 1766 167,41 303,33 470,74
            26 3210 96,4 350 446,4
            27 908 69,77 363,33 433,1
            28 966 0 376,67 376,67
                     
                     

Matrona

         

Metge d'Atenció primària

     
                     
posición Num. Identificación Puntuació 1ª Fase Puntuació 2ª Fase Puntuació   Final   posición Num. Identificación Puntuació 1ª Fase Puntuació 2ª Fase Puntuació   Final
1 2854 483,37 451,79 935,16   1 2286 395,58 432,14 827,73
2 3166 114,02 435,71 549,73   2 3132 291,22 383,93 675,15
                     
                     

Metge d'Urgències

       

Subaltern

     
                     
posición Num. Identificación Puntuació 1ª Fase Puntuació 2ª Fase Puntuació   Final   posición Num. Identificación Puntuació 1ª Fase Puntuació 2ª Fase Puntuació   Final
1 1824 291,22 383,93 675,15   1 1762 396,12 442,86 838,98
2 1688 163,42 455,36 618,78   2 2466 450 380,36 830,36
3 752 119,98 416,07 536,06   3 1856 309,9 475 784,9
4 1662 3,02 357,14 360,16   4 1668 223,42 392,86 616,28
            5 2610 87,18 416,07 503,25
            6 1708 117,4 373,21 490,61
            7 2938 23,62 462,5 486,12
            8 556 0 333,33 333,33
            9 934 3,8 216,67 220,47
                     
                     

Tècnic Especialista en Laboratori

     

Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic

   
                     
posición Num. Identificación Puntuació 1ª Fase Puntuació 2ª Fase Puntuació   Final   posición Num. Identificación Puntuació 1ª Fase Puntuació 2ª Fase Puntuació   Final
1 758 245,4 496,43 741,83   1 3158 300 462,5 762,5
2 2636 329 310 639   2 1422 178,42 425 603,42
3 2864 73,11 275 348,11   3 2566 40,98 383,93 424,91
4 1070 83,1 240 323,1            

 

 

Dijous, 20 Octubre 2016 09:52

Funcionament de la Borsa de Treball

 

[ Torneu a la borsa de treball ]

Preguntes més freqüents

 

En aquesta pàgina trobareu resposta a algunes de les preguntes més freqüents que us formuleu sobre el funcionament de la borsa de treball. Hi anirem afegint d'altres, seguint les consultes que ens adreceu a l'adresa  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 

  1.  Quins són els requisits per ser candidat ?
  2.  On puc presentar la meva sol·licitud d’ accés a a la Borsa de Treball?
  3.  Quins són els terminis per incriure’m a la Borsa de Treball?
  4.  Quina és la documentació mínima obligatòria a presentar ?
  5.  Si vull inscriure-m’hi en més d’ una categoria quantes vegades he de fer el procés d’ inscripció ?
  6.  Quins són els passos del procés d’ inscripció ?
  7.  Què és l’ Autobaremació i en quins criteris es basa?
  8.  Com he d’emplenar el document d’ Autobaremació?
  9.  Com he d’emplenar el formulari d’ inscripció?
  10.  Com he d’adjuntar els documents al formulari d’ inscripció?
  11.  Una vegada finalitzat el procés d’ inscripció què va a succeir ?
  12. Per a qualsevol altre dubte poseu-os en contacte amb RRHH per email a la sigúent adreça : Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

1.  Quins són els requisits per ser candidat ?

Podran presentar-se al Procés de Selecció tots aquells candidats que reuneixin els següents requisits:


•    Tenir complerts els 18 anys d'edat i no haver arribat a l'edat de jubilació.
•    Posseir la nacionalitat espanyola o la d'algun Estat Membre de la Unió Europea, ostentar el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al tractat de la Comunitat Europea, o concessió de la residència legal a Espanya per a extracomunitaris estrangers.
•    No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Servei de Salut o Administració Pública, en qualsevol dels Estats compresos en l'apartat anterior, en els sis anys anteriors a aquesta convocatòria, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de les funcions públiques ni, si escau, per a la corresponent professió.
•    Estar en possessió del títol que habiliti per exercir de la professió segons cada categoria, indicat en l'apartat 2 de les presents bases, i complir totes les condicions que s'assenyalen a les presents bases, en la data de presentació de la sol·licitud del procés de selecció.
•    No patir malaltia ni estar afectat de limitació física o psíquica que impedeixi o sigui incompatible amb l'acompliment de les corresponents funcions.
•    Per a la categoria de TER i Infermera per optar a l’àrea d'urgències és imprescindible aportar l'acreditació del Consell de Seguretat Nuclear per Operar Instal·lacions de RX amb finalitats de Diagnòstic Mèdic.
•    Per les categories de Metge d'Urgències i Infermera per optar a l’àrea d'Urgències serà imprescindible obtenir certificat / acreditació en SVA (suport vital avançat) abans de la primera incorporació al servei
•    Aportar els documents especificats en l'Apartat 5.3 i 5.3.1 de les presents Bases. pdf

 

2.  On puc presentar la meva sol·licitud d’ accés a a la Borsa de Treball?

Presenciálment: Les Sol·licituds i la resta de la documentació que s'exigeixi per a cada cas hauran de ser lliurades en sobre tancat en el departament de Recursos Humans, registre de l'Empresa Pública Sanitària Aran Salut S.L., situat en C/espitau 5 25530 Vielha e Mijaran

Telemàticament: Emplenant el formulari d’ inscripció que trobaràs en aquesta web www.AranSalut.com/as/bolsa en la qual et trobes actualment.

En ambdós casos segons s’ especifica a l’ apartat 4.2  de les Bases de la Borsa de Treball. pdf

 

3.  Quins són els terminis per incriure’m a la Borsa de Treball?

Fases y dates del procés de selecció.

  1. Presentació de sol·licitudes con l'autobarem   24/11/2016 - 23/12/2016
  2. Valoració de mèrits per la comissió  23/12/2016 - 10/01/2017
  3. Publicació de llistats provisionals 1ª fase e impugnacions   11/01/2017 - 14/01/2017
  4. Publicació de llistats definitius 1ª fase    17/01/2017
  5. Entrevista Personal de Valoració de Competències  17/01/2017 - 24/01/2017
  6. Publicació de llistats provisionals 2ª fase e impugnacions  24/01/2017 - 27/01/2017
  7. Publicació de Llistas definitius amb resultats finals del procés   30/01/2017

 

4.  Quina és la documentació mínima obligatòria a presentar ?

 • Si es presenta telemàticament utilitzant el formulari d’ incripció web, es deurà adjuntar-se escanejad segons s’ explica a l’ apartat [10].
 • Si es presenta físicament en Aran Salut S.L la documentació haurà de presentar-se engrapada, ordenada i numerada en el següent ordre que se cita.

LA DOCUMENTACIÓ MÍNIMA A APORTAR JUNTAMENT AMB EL MODEL DE SOL·LICITUD I AUTOBAREM en ambos caso será:


1.    Fotocòpia del DNI (fotocopiat per ambdues cares), passaport o NIE i permisos de treball i residència, en el cas de ciutadans estrangers en els casos previstos a les presents Bases.
2.    La titulació acadèmica requerida: es justificarà amb fotocòpia del títol o certificat d'haver abonat els drets d'expedició del mateix.
 Les titulacions estrangeres que poguessin presentar els/les candidats/as, només seran valorades si estan homologades pel Ministeri d'Educació i Ciència d'Espanya.
3.    Currículum vitae actualitzat.
4.    Els aspirants amb grau de minusvalidesa reconegut igual o superior al 33%, hauran d'acreditar les condicions personals d'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents mitjançant dictamen expedit pels centres de valoració i orientació. Aquest dictamen haurà de ser emès amb anterioritat a la iniciació del procés de selecció; la no presentació al costat de la resta de documentació de la sol·licitud i acte baremo, serà causa d'exclusió del procés.
Aquest informe tècnic haurà de ser expedit pels òrgans competents, i en ell s'expressarà el grau i característiques de la discapacitat patida, així com el certificat de compatibilitat per a l'acompliment de les funcions que tingui atribuïdes el lloc sol·licitat, i, si escau, les mesures concretes d'adaptació necessàries per a l'acompliment del mateix.

El lliurament de l’autobarem  sense estar emplenat i/o de falta d'acompanyament de la  documentació que s'indica en els apartats 1 a 4, són causa d'exclusió automàtica del procés de selecció.

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE MÈRITS:

Justificació documental dels requisits i la dels mèrits al·legats, subscrit per el/la sol·licitant, qui es responsabilitza de les inexactituds o falsedats en què poguessin incórrer.


•    Els mèrits corresponents a l'apartat d'experiència professional s'acreditaran mitjançant original del Certificat de Serveis Prestats en el cas que es tracti d'Administracions Públiques on constin els temps de permanència en cada unitat i la categoria en cadascun dels serveis treballats. En cas de presentar fotocòpia, haurà d'acompanyar-se d'una vida laboral actualitzada.
No serà necessari acreditar mitjançant certificat, el temps de serveis prestats en l'Empresa Pública Sanitària Aran Salut S.L., però sí haurà de ser computat pel candidat en el model d’autobarem, perquè sigui tingut en compte en la fase de baremación.
Els serveis prestats en Institucions Sanitàries Públiques d'algun país integrant de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu s'acreditaran per mitjà de certificació oficial expedida per l'òrgan que procedeixi del país en qüestió, acreditant la seva traducció per l'Organisme Oficial corresponent- Fotocòpia exclusivament de la resta dels títols i certificats que puntuen en l’autobarem, sent aquest requisit indispensable per acreditar la puntuació.
Quan es tractin d'empreses de caràcter privat o concertat l'acreditació professional es documentarà necessàriament mitjançant fotocòpia dels contractes de treball acompanyat, en tot cas, per un informe de vida laboral actualitzat.
En cap cas es valorarà el solapament de períodes de treball. D'igual manera, no es consideraran ni els nomenaments ni els contractes que no constin en la vida laboral, així com certificats de serveis prestats de les empreses privades o concertades sense còpia del contracte i vida laboral.
•    L'expedient acadèmic s'acreditarà presentant fotocòpia de la certificació acadèmica o certificat de notes del Centre Oficial corresponent conforme a la titulació requerida.
•    L'acreditació de la formació complementària es realitzarà mitjançant l'aportació de fotocòpia del títol o certificat del curs on consti: Entitat que ho organitza i/o imparteix, denominació del curs, nombre d'hores lectives i segell oficial.
Només es valoraran aquelles accions formatives que compleixin amb l'establert en les instruccions de l’autobarem i que estiguin acreditades amb fotocòpia del corresponent diploma.
•    La docència, les ponències i comunicacions, així com les investigacions realitzades s'acreditaran mitjançant el corresponent Certificat Oficial.
•    Les publicacions s'acreditaran mitjançant fotocòpia dels articles publicats, havent de quedar perfectament indicades les que pertanyen al/la interessat/a en el cas de publicacions en les quals figurin diversos/as autors. En aquest cas, es valorarà exclusivament primer, segon o tercer autor/a.
Si s'aporta algun document en idioma diferent de l’aranès, català o castellà, haurà d'estar traduït per un intèrpret oficial.
Tots aquests mèrits hauran d'acreditar-se mitjançant l'aportació de documentació original per la seva acaro en cas que l'Empresa Pública ho consideri oportú.

 

5. Si vull inscriure’m en més d’ una categoria quantes vegades he de fer el procés d’ inscripció ?

S’ha de  realitzar una inscripció per  la categoría a la que es vol  optar.

Per tant, s’haurà d’emplenar un document d’ autobaremació de la categoría corresponent, un formulari de sol·licitud per a  cada una i afegir la documentació escaient.

 

6. Quins són els passos del procés d’ inscripció ?

 • Descarregar-te i  llegir detingudament les Bases de la Borsa de Treball pdf
 • Descarregar-te el document d’ autobaremació corresponent a la categoría a la qual desitges inscriure’t i emplenar-lo. Descarregar documentsexcel.  Pots veure les instruccions de cóm fer-ho a l’ apartat [8].
 • Reunir en format físic o digital tota la documentació  obligatòria a aportar per a la inscripció. Vure apartat  [4].
 • Si ho fas presencialment: Descarregar-te el model de sol·litud  i formalitzar-lo. Descarregar model solicitud word . Personar-se en el Departamento de RRHH d’ Aran Salut S.L., situat en c/espitau 5 25530 Vielha e Mijaran  amb tota  la documentació obligatòria segons apartat [4].
 • Si ho fas telemàticament : Anar al  formulari d’ Inscripció, emplenar-lo i adjuntar tota la documentació obligatòría. Veure instruccios de com foramlitzar  formulari d’ inscripció a l’ apartat [9].

Una vegada entregat o enviat el formulari rebràs en el teu mail o en finalitzar la inscripció un número d identificació , que et reconeixerà  d’ara endavant en el procés d’informació de la Borsa de Treball.

Es continuarà amb la següent fase del procés de la Borsa de Treball segons s’ indica a l’ apartat [3]

 

7. Què és l’ Autobaremació i en quins criteris es basa?

Es el procés per al qual cada persona que  vulgui inscriure’s a la Borsa de Treball d’ AranSalut S.L ha d’ autovalorar els Mèrits fent servir el document d’ autobaremació per a cada Categoria en base al document Valoració de Merits

 

8. Com he d’emplenar el document d’ Autobaremació?

Primer has de decarregar-lo en el teu PC. Obre’l i, si   t’ho  indica deuràs Habilitar edició en el botó que t’ aparegui.

A continuació deuràs emplenar només les  casellas que aparequin en verd, totes les demès estan deshabilitades. El propi document calcularà la teva  puntuació basant-se en el document Valoració de Merits.

Una vegada completat,  el guardes novament,  o,  l’imprimeixes si presentes la teva sol·licitud presencialment. Pren nota de la puntuació total obtinguda.  Et caldrà per emplenar el formulari d’ inscripció..

 

9.  Com he d’emplenar el formulari d’ inscripció?

Has de fer clic al botó INSCRIURE -S'HI i seguir les instruccions d'aquest manual. [ Manual Catalá ] [ Manual Español ]  

 

10. Com he d’adjuntar els documents al formulari d’ inscripció?

Si ho fas  presencialment en AranSalut S.L, els has d’adjuntar segons s’ indica a l’ apartat [4]

En el cas que sigui telemàticament hauràs d’ adjuntar-los escanejats  en els apartats corresponents que trobaràs al formulari d’iinscripció online. Els tipus de documents acceptats són .doc .xls .pdf .jpeg
Prem el botó Examinar. S’obrirà una finestra en què   veuràs tots els documents que tens en el teu PC. Busca i selecciona el que es correspongui  amb el camp que estàs emplenant  dóna a Obrir,  i quedarà seleccionat.
En el cas de la documentació complementària para acreditar els teus mèrits pots afegir-los un a un o d’ una sola vegada: et crees en el teu PC una carpeta amb el nom Documents Complementaris, introdueixes els documents i, comprimint la carpeta generes un fitxer .zip, a continuació seguint el mateix procés deuràs adjuntar-lo a la solicitud fent click en Examinar.

 

11.  Una vegada finalitzat el procés d’ inscripció què va a succeir ?

Una vegada entregat o enviat el formulari rebràs en el teu mail o al finalitzar la inscripció un número d’ identificació , que et servirà  per fer el seguiment  en el procés d’ información de la Borsa de Treball.

Es continuarà amb la següent fase del procés de la Borsa de Treball segons s’ indica en el apartat  [3]

Finalitzada la fase d'entrevistes, la Comissió de Selecció elaborarà el resultat final i definitiu del procés, assenyalant, si escau, els aspirants seleccionats per ordre de puntuació, en la qual es farà constar la qualificació final.
En casos d'empat en la puntuació global del procés de selecció: barem més entrevista per competències, dirimeix la major puntuació obtinguda en l'apartat d'experiència de la fase de valoració curricular.
Els resultats finals es publicaran en:
•    Tauler d'anuncis de l'Empresa Pública Sanitària Aran Salut S.L..
•    Pàgina Web corporativa: www.aransalut.com

 

Dimecres, 19 Octubre 2016 10:13

Borsa de Treball

 

bolsa

13/02/2017: Publicat llistat definitu [ Veure ]

 

 

OBJECTE DEL PROCÉS.

L'Empresa Pública Sanitària Aran Salut S.L., adscrita al S.A.B.S, inicia procés de selecció per a la creació d'una borsa d'ocupació temporal destinada a cobrir les necessitats de personal que sigui emprat mitjançant un contracte laboral de durada determinada, de tal forma que respongui a les necessitats assistencials dels centres i al seu torn respecti els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat amb vista a la selecció per competències professionals d'aquelles persones més idònies per als llocs a cobrir.

Els llistats definitius de candidats/as que superin aquest procés de selecció anul·laran els llistats de contractació temporal resultants de processos de selecció anteriors i per tant, seran aquests candidats/as, els que tindran opció a futures contractacions temporals per l'Espitau Val d’Aran, Unitat Soci Sanitària, Residència assistida Sant Antoni, ABS ARAN, Serveis Socials de Primària i CDIAP Aran d'acord amb la seva posició en el llistat per a cada centre i lloc de treball.

En cap cas procedirà la contractació per temps indefinit dels candidats integrants d'una borsa de contractació temporal que no hagin participat en el corresponent procés de selecció per a la cobertura de lloc de treball mitjançant contracte laboral indefinit.

Es garanteix la igualtat de condicions amb els altres aspirants, a les persones amb minusvalidesa que concorrin al procés de selecció. Es reservarà un contingent del 5 % de les places, per a l'accés de les persones el grau de les quals de minusvalidesa sigui igual o superior al 33% i així ho indiquin en l'apartat corresponent de la sol·licitud. Les persones amb minusvalidesa hauran de superar el procés selectiu que serà realitzat en condicions d'igualtat amb la resta d'aspirants.

 

Dilluns, 27 Juliol 2015 09:36

Access a l'aparcament Espitau Val d'Aran

La zona que hi ha darrere de l’Espitau Val d'Aran i la zona d’accés dels vehicles a l’entrada d’Urgències de l’edifici Espitau Val d'Aran, està reservada en la seva totalitat per el Transport Sanitari de pacients, Transport no Sanitari de Pacients, vehicles dels professional de guàrdia en horari de guàrdia i vehicles de serveis sanitaris, com RMN, BUS de LA SALUT, etc.

Per aquesta raó, demanem des de la Direcció De Aran Salut, que no deixeu els vostres vehicles en aquestes zones, per evitar problemes de mobilitat del pacients que ho necessitin.

En el cas de trobar vehicles no autoritzats en aquestes zones, ens veurem en l’obligació de prendre les mesures legals necessàries per treure'ls, amb l'objectiu de garantir la mobilitat dels pacients que ho necessitin.

Gracies per la vostra col·laboració.

La Direcció Espitau Val d'Aran.

Dimarts, 20 Mai 2014 12:05

Consultori Bausen-Canejan

Bausen

Ajuntament de Bausen

Canejan

Ajuntament de Canejan
Tel.: 973 64 82 29

Dimars alterns de 13:00 a 14:00

Dimarts, 20 Mai 2014 12:05

Consultori Vilamòs

Vilamos

Plaça Major 4 baixos,  25551Vilamos
Tel.: 973 64 07 39


Primer i tercer Dimarts mes de 13:30 a 14:00

Dimarts, 20 Mai 2014 12:04

Consultori Les

Les

Plaça dera Gleisa, 25540 Les
Tel.: 973 64 82 29


De dilluns a divendres: De 09:00 a 13:00
excepte Dimars: De 09:00 a 12:00

Dimarts, 20 Mai 2014 12:03

Consultori Es Bòrdes

Es Bordes

Plaça de la Esglesia s/n, 25551Es Bordes
Tel.: 973 64 20 39


Dimecres de 12:30 a 13:30

Dimarts, 20 Mai 2014 12:02

Consultori Bossòst

Bossost

C/ Piedad 92, 25550 Bossòst
Tel.: 973 64 82 11
Dilluns, Dijous i Divendes de 09:00 a 14:00
Dimarts i Dimecres de 09:00 a 11:30

Pàgina 2 de 4

Atenció! Aquest lloc fa servir cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vostè accepta el seu ús. Més Informació

Accepto

Cercar en la web

Política de Privacitat